کنترل کننده خطوط برش و پرس

  این کنترل کننده مخصوص خطوط برش ورق و یا پرسکاری پیوسته طراحی و برنامه نویسی شده است.

   کنترل واحدهای مختلف یک خط برش یا پرسکاری پیوسته شامل کویل بازکن، صافکن ورق، فیدر الکترونیکی و پرس ضربه ای در این واحد انجام میشود.

   در حالت اتوماتیک، سیستم با به گردش در آوردن کویل بازکن، ورق را از روی کویل باز کرده و پس از عبور از صافکن ورق، توسط یک فیدر الکترونیکی، ورق سایز و یا اندازه میشود و فرمان برش و یا انجام یک ضرب به پرس داده میشود.

   این کنترل کننده برای استفاده در خطوط برش سبک پیشنهاد میشود.

   در صورتیکه در خطوط سنگین از این کنترل کننده استفاده شود با توجه به محدودیت فرمانهای خروجی در بخش کویل بازکن، پیشنهاد میشود در حالت کنترل دستی برای مجموعه ی دیکویلر (کویل بازکن)، تابلوی جداگانه ای پیش بینی شود و فقط فرامین عملکرد سیستم در حالت اتوماتیک از کنترل کننده ی مرکزی ارسال گردند.

این کنترل کننده، تمامی مدهای عملکرد را برای پرسهای ضربه ای، داراست و سیستم روغنکاری اتوماتیک را نیز پشتیبانی میکند. عملکرد فیدر در یک محل قابل تغییر از موقعیت میل لنگ پرس و همچنین امکان انجام عملیات پایلوت و ریلیز بصورت اتوماتیک و کنترل لحظه ای عدم تداخل حرکت فیدر با موقعیت بحرانی در پرس، از ویژگیهای این کنترل کننده قدرتمند و اقتصادی است.