پرس پانچ NC(قالبهای هوشمند تا 8 جک)

شرح کلیات پروژه :

توسط یک فیدر پنوماتیک ورق بازشده از کویل ، وارد قالب شده و بسته به شماره و طول فید مورد نظر ، جک های قالب تحریک شده و پانچ های متفاوتی را روی ورق ایجاد می کنند. و در خروجی طرح های متفاوتی بصورت برش یا پانچ دیده میشوند.

برنامه های پانچ از طریق نمایشگر دستگاه قابل تغییر است. کلیه محاسبات بصورت سیستمی انجام می شود.

تجهیزات فنی :

PLC : SIEMENS

HMI : Delta  SIEMENS   EASYVIEW