خط برش عرضی

خط برش عرضی

شرح کلیات پروژه :

طراحی و اجرای کامل الکتریکال ماشین برش عرضی ورق تا ضخامت mm25 و با دقت 0/1 میلی متر، با سرعت 25min/m

 

تجهیزات فنی :

AC motor and Drive  :  LS

PLC : SIEMENS

HMI : Hitech

Servo motor and Drive : Baumuller